CurrentGK -> General Knowledge -> Gk Bytes For You -> Important Books And Writer

If you find this context important and usefull. We request to all visitors to sheare this with your friends on social networking channels.

Important Books And Writer

Important Books And Writer

महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक

1.     पंचतंत्र — विष्णु शर्मा

2.      प्रेमवाटिका — रसखान

3.      मृच्छकटिकम् — शूद्रक

4.       कामसूत्र् — वात्स्यायन

5.     दायभाग — जीमूतवाहन

6.      नेचुरल हिस्द्री — प्लिनी

7.      दशकुमारचरितम् — दण्डी

8.      अवंती सुन्दरी — दण्डी

9.      बुध्दचरितम् — अश्वघोष

10. कादम्बरी् — बाणभटृ

11. अमरकोष — अमर सिहं

12. शाहनामा — फिरदौसी

13. साहित्यलहरी — सुरदास

14. सूरसागर — सुरदास

15. हुमायूँनामा — गुलबदन बेगम

16. नीति शतक — भर्तृहरि

17. श्रृंगारशतक — भर्तृहरि

18. वैरण्यशतक — भर्तृहरि

19. हिन्दुइज्म — नीरद चन्द्र चौधरी

20. पैसेज टू इंगलैंड — नीरद चन्द्र चौधरी

21. अॉटोबायोग्राफी अॉफ ऐन अननोन इण्डियन — नीरद चन्द्र चौधरी

22. कल्चर इन द वैनिटी वैग — नीरद चन्द्र चौधरी

23. मुद्राराक्षस — विशाखदत्त

24. अष्टाध्यायी — पाणिनी

25. भगवत् गीता — वेदव्यास

26. महाभारत — वेदव्यास

27. मिताक्षरा — विज्ञानेश्वर

28. राजतरंगिणी — कल्हण

29. अर्थशास्त्र — चाणक्य

30. कुमारसंभवम् — कालिदास

31. रघुवंशम् — कालिदास

32. अभिज्ञान शाकुन्तलम् — कालिदास

33. गीतगोविन्द — जयदेव

34. मालतीमाधव — भवभूति

35. उत्तररामचरित — भवभूति

36. पद्मावत् — मलिक मो. जायसी

37. आईने अकबरी — अबुल फजल

38. अकबरनामा — अबुल फजल

39. बीजक — कबीरदास

40. रमैनी — कबीरदास

 

06 May, 2021, 03:10:04 AM